o projektu
Jak projekt začal?
Vzdělávací projekt o česko-rakouských dějinách vzešel z práce Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, která od svého založení v roce 2009 usilovala vytvořit knihu o společných česko-rakouských dějinách pro širší veřejnost. Práce na knize začaly v roce 2014 a součástí vzniku knihy byl od počátku také záměr vytvořit vzdělávací moduly pro školy založené na tématech z česko-rakouských dějin.
Koordinací byli pověřeni Ondřej Matějka z ÚSTR na české straně a prof. Thomas Hellmuth z Vídeňské univerzity na rakouské straně. Vzniklo třináct modulů, které byly posuzovány jak v didaktickém týmu, tak i kolegy ze stálé konference historiků.
Jak výukové moduly vznikaly?
Na začátku jsme si kladli otázku, jak téma česko-rakouských dějin objevit pro současné žáky. Jde totiž o generaci, pro niž jsou česko-rakouské spory okolo Temelína a Benešových dekretů z přelomu tisíciletí stejně vzdálené jako odkazy na soužití v habsburské monarchii. A tak jako pro většinu mladých Čechů dávno není 300 let ve společném státě „dobou temna“, nejsou už Češi pro mladé Rakušany „hrobaři monarchie“. Svět mladých Čechů i Rakušanů sice obsahuje řadu odkazů na společné dějiny, ale jsou ukryty hluboko pod aktuálnějšími tématy.
Přesto jsme styčné body mezi česko-rakouským historickým příběhem a současností žáků našli. A to zejména v potřebě učit se na různých dějinných situacích mnohostrannému pohledu na svět. Jde o dovednost důležitou už jen pro zachování demokratického soužití v politicky, sociálně i etnicky rozrůzněných společnostech žijících v současném Česku i Rakousku. Další důležitý styčný bod jsme našli v akcentu na historicko-občanské vzdělávání, tedy na přesahy dějepisných témat do výchovy k občanství. K těmto vzdělávacím cílům obsahuje společný příběh Čechů a Rakušanů dostatek dobře využitelných témat.
Ukázalo se, že tento přístup se navíc může opřít o kurikulum české i rakouské, která mají, byť s dílčími odchylkami, shodná východiska. Nejsou založena na znalostech faktů, ale směřují ke vzdělávacím cílům zaměřených na rozvoj tzv. historické gramotnosti jakožto souboru dovedností, jak se samostatně orientovat v dějinách. Moduly tedy zpracovávají témata ze společných česko-rakouských dějin tak, aby je bylo možné využít v běžné výuce dějepisu či výchově k občanství, tak jak ji předpokládá české respektive rakouské kurikulum.
O čem jsou výukové moduly?
Moduly chronologicky pokrývají přibližně období od pražské defenestrace v roce 1618 až po 70. léta 20. století. Často se přitom přímo odkazují na kapitoly ze společné česko-rakouské knihy o dějinách sepsané autorským týmem okolo Stálé konference českých a rakouských historiků.
Moduly jsou vytvořeny tak, aby se hodily do běžné výuky dějepisu respektive výchovy k občanství, s tím že obsahují určitou „přidanou hodnotu“ v podobě odkazu na česko-rakouský příběh.
Jedenáct modulů je určeno pro výuku ve třídě. Dva moduly jsou připraveny pro exkurzi do Prahy a do Mikulova. Exkurze mohou fungovat pro čistě české, čistě rakouské ale i smíšené skupiny žáků.